นายนุกูล จินดารักษ์
    รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต๒
นางไพรินทร์ ประดิษฐชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางละออง คงมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายโอภาส กิตติสารกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ดาผา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวมะลิ เรืองแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอานุภาพ อาบเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พ.อ.ต.ธวัชชัย บุตะเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยพฤกษ์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์